Lirik Goyang – Couple

Apa hal kau ni
Tadi kata nak tak sedar diri
Muzik dah bunyi
Tapi kau masih berdiam diri

Goyang ke kiri
Goyang ke kanan
Goyang ke depan
Goyang ke belakang
Goyang setempat
Asalkan kau boleh goyang

Goyang goyang
Goyang goyang

Apa hal kau ni
Tadi kata nak tak sedar diri
Muzik dah bunyi
Tapi kau masih berdiam diri

Goyang ke kiri
Goyang ke kanan
Goyang ke depan
Goyang ke belakang
Goyang setempat
Asalkan kau boleh goyang

Goyang goyang
Goyang goyang

Apa hal kau ni
Tadi kata nak tak sedar diri
Muzik dah bunyi
Tapi kau masih berdiam diri

Goyang goyang
Goyang goyang